Societas Europea (SE)

Jiří Švihla je prvním českým advokátem, který zrealizoval založení první české evropské (akciové) společnosti se sídlem v Lichtenštejnském knížectví a to metodikou nadnárodní fúze sloučením. Při této nadnárodní fúze byla použita metoda, poprvé v Evropě zrealizovaná. Při této nadnárodní fúzi sloučením došlo ke kumulaci (současné) dvou kroků a to provedení nadnárodní fúze, ústící ve vznik SE, tj. transformací nástupnické společnosti ke dni zápisu fúze z akciové společnosti na SE, se současným umístněním sídla takto vzniklé SE do Lichtenštejnského knížectví, tedy mimo stávající sídla obou fúzujících společností. Tato zkušenost (v ČR zatím ojedinělá) je použitelná nejen pro zakládání dalších SE či pro přemístění sídla již vzniklé SE, ale též pro budoucí nadnárodní fúze, neboť směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností má konec své transpoziční lhůty 15. prosince 2007. Při založení prvé SE došlo k získání zkušeností s vyřešením participace zaměstnanců. Díky usilovné práci na této nadnárodní fúzi byl získán základní přehled a informatika o národních prováděcích zákonech k SE v Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku a Slovensku.

Evropský exekuční titul (EET)

Jiří Švihla zrealizoval jeden z prvních (ne-li první) evropských exekučních titulů, v každém případě však první český evropský exekuční titul a to ihned po nabytí účinnosti Nařízení o EET. Při získání tohoto evropského exekučního titulu bylo pracováno s českým rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 českého občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř.), tedy s rozhodnutím jak má na mysli článek 3 odst. 1 písmeno a Nařízení o EET. Tento rozsudek pro uznání vynesl Krajský soud v Českých Budějovicích a tento nabyl právní moci dne 8.7.2005, tedy poté, co Nařízení o EET vstoupilo v platnost (21.1.2004). Po detailním seznámení se s obsahem Nařízení o EET bylo zhodnoceno, že pro klienta, českého věřitele, je výhodnější postupovat v souladu s tímto Nařízením a nikoliv s Nařízením Brusel I. Ihned dne 21.10.2005, kdy bylo lze poprvé pracovat s Nařízením o EET, byla v souladu s tímto Nařízením podána vyplněná Příloha I. s příslušným rozsudkem pro uznání a návrhem na potvrzení předmětného rozsudku jako evropského exekučního titulu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích jako k tzv. původnímu soudu (článek IV. odst. 6 Nařízení o EET). Původní soud již dne 25.10.2005 potvrdil své rozhodnutí jako evropský exekuční titul.