1. Dne 15.12.2007 uplyne lhůta pro transpozici směrnice č. 2005/56/ES z 26.10.2005 o přeshraničních fůzích kapitálových společností. Význam této směrnice spočívá v tom, že poprvé v evropských právních dějinách bude možno realizovat nadnárodní – přeshraniční fúze, které nemusí povinně vyústit v založení evropské společnosti. Česká republika bude povinna aplikovat směrnici nejméně na akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Vedle tuzemské akciové společnosti se nadnárodní fúze v režimu směrnice bude moci účastnit také evropská společnost se sídlem v České republice.
  2. Dne 29.6.2008 uplyne lhůta pro transpozici směrnice č. 2006/43/ES z 17.5.2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Význam této směrnice tkví především v tom, že Česká republika bude povinna podřídit auditory veřejnému dohledu orgánem řízeným neauditory. Zavádí se nový pojem „subjekt veřejného zájmu“. Za subjekt veřejného zájmu je nutno považovat společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, banky a pojišťovny. Tyto subjekty veřejného zájmu musí vytvořit výbor pro audit, když nejméně jeden člen výboru musí být nezávislý a disponovat účetní nebo auditorskou kvalifikací.
  3. Dne 5.9.2008 uplyne lhůta pro transpozici směrnice č. 2006/46/ES z 14.6.2006, když se jedná o novelu stávající směrnice o účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách. Tato směrnice zavádí novum a to kolektivní odpovědnost členů orgánů společností za to, že roční, respektive konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva, popř. výkaz o zprávě a řízení společnosti jsou sestaveny a zveřejněny v souladu s požadavky směrnice, popř. mezinárodními účetními standardy.  Každý člen orgánů (včetně dozorčích) bude povinen disponovat potřebnými znalostmi účetní problematiky a osobně se přesvědčit, zda jsou účetní výkazy sestaveny v souladu s požadavky právních předpisů, zejména pokud jde o naplnění zásady věrnosti a pravdivosti. Podle článku 46a budou společnosti s kótovanými akciemi povinny začlenit do výroční zprávy tzv. výkaz o zprávě a řízení – corporate governance. Lze tedy očekávat boom a poptávku po právních službách při sestavování corporate governance.
  4. Dne 15.4.2008 uplyne lhůta pro transpozici směrnice č. 2006/68/ES z 6.9.2006, když se jedná o novelu stávající směrnice o zakládání akciových společností a udržování a změně jejich základního kapitálu. Tato směrnice umožňuje, aby členské státy upustily od požadavku na posudky nezávislých, úředně ustanovených znalců. Další změny  se budou týkat úpravy nabývání vlastních akcií (dopad na § 161 a obchod. zák.).