Úzká specializace v oboru evropského práva

Evropské právo civilního procesu

Jiří Švihla je schopen zajistit a již zajišťuje právní pomoc v přeshraničních sporech, vedených na území Rakouské republiky, Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Tato právní pomoc v přeshraničních sporech je realizována buď osobně Jiřím Švihlou, či prostřednictvím kooperantů - zahraničních advokátních kanceláří. Pod pojmem „přeshraniční spor“ je třeba rozumět občansko-právní a obchodně-právní soudní řízení, vedená v souladu s příslušnými evropskými nařízeními, která upravují tzv. evropské právo civilního procesu, jako např. Nařízeny Rady (ES) č. 44/2001 – Brusel I. apod. Jiřím Švihlou jsou též zajišťovány a realizovány tzv. evropské exekuce. Možnost vypracování prorogačních (a derogačních) smluv dle čl. 23 – čl. 24 nařízení Rady ES č. 44/2001. Prorogační smlouva umožňuje stranám využít jejich smluvní svobody a v souladu s dispoziční zásadou založit mezinárodní pravomoc těch soudů, které obě strany považují za nejvhodnější (např. německých soudů) pro řešení mezi nimi nastalých či v budoucnu hrozících sporů. Poradenství a konzultační činnost při rozhodování o volbě hmotného práva v souladu s Úmluvou o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Římská úmluva 1980). Pomoc při zjištění zahraničního práva. Mezinárodní prvek v soudním řízení spočívá také v tom, že na základě kolizní normy se má pro rozhodovanou věc použít zahraniční právo. Za této situace je nutno pracovat s Evropskou úmluvou o poskytování informací o cizím právu.

Využívání komunitárního práva před českými orgány a soudy

Komunitární právo je všude tam, kde jej schopný právní zástupce dokáže objevit. Jaké jsou praktické výhody nalezení komunitárního prvku v ryze národním české soudním sporu?

 • možnost účinně napadat v podstatě jakýkoliv český předpis,
 • české orgány, soudy nemohou argumenty komunitárním právem ignorovat
 • komunitární předpisy bývají liberálnější, než odpovídající česká vnitrostátní úprava. Znalost komunitárního práva zajišťuje značnou komparativní výhodu před konkurencí.
 • některé prameny komunitárního práva jsou přímo účinné (např. některá ustanovení smlouvy o založení evropského společenství, ustanovení evropských nařízení a za určitých podmínek též ustanovení evropských směrnic).

Jelikož komunitární právo má přednost před národním, tedy i českým právem, pak v případě rozporu mezi komunitárním a českou úpravou musí být komunitárnímu právu v konkrétním případě dána přednost.

Evropské právo obchodních společností - Societas Europea (SE)

Jiří Švihla je zakladatelem prvé české evropské (akciové) společnosti se sídlem v Lichtenštejnském knížectví (prvá SE na území FL). Při realizaci této nadnárodní fúze byla použita metoda, poprvé v Evropě někým zrealizovaná. Originalita, jedinečnost a výjimečnost této metody spočívá v tom, že při předmětné nadnárodní fúzi sloučením došlo ke kumulaci (současné) dvou kroků a to provedení nadnárodní fúze, ústící ve vznik SE, tj. transformací nástupnické společnosti ke dni zápisu fúze z akciové společnosti na SE, se současným umístněním sídla takto vzniklé SE do Lichtenštejnského knížectví, tedy mimo stávající sídla obou fúzujících společností. Tato zkušenost (v ČR zatím ojedinělá) je použitelná nejen pro zakládání dalších SE, ale též pro budoucí nadnárodní fúze, neboť směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností má konec své transpoziční lhůty 15. prosince 2007. Při založení prvé SE došlo k získání zkušeností s vyřešením participace zaměstnanců. Je dán základní přehled (znalost) o prováděcích zákonech k SE v Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku a Slovensku. Jiří Švihla je schopen poskytnout právní servis při realizaci nadnárodní fúze (zakončené založením SE či bez založení SE), byť pouze ve vztahu k zúčastněné, zanikající, fúzující a.s. se sídlem na území v České či Slovenské republice.

Zpracování kodexů správy a řízení akciových společností (corporate governance)...

a to nejen u akciových společností, jejichž cenné papíry – akcie jsou kótovány na regulovaném trhu – burze.

Při vyhotovování kodexů správy a řízení akciových společností je vždy vycházeno z:

 1. OECD Principles of Corporate Governance
 2. Český Kodex správy a řízení společnosti vypracovaný pod záštitou české Komise pro cenné papíry v aktualizované podobě červen 2004
 3. Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12.6. 2006
 4. Ősterreichischer Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 1.1. 2006
 5. Corporate Governance bei der Deutschen Bank AG
 6. Corporate Governance der Fuchs Petrolub AG
 7. Z judikatury Evropského soudního dvora (ESD)
 8. Z progresivní judikatury německého Spolkového soudního dvora (BGH)

Přijetím a začleněním kodexu corporate governance do svého statusového portfolia deklaruje společnost a to transparentně, že se hlásí k moderním trendům a výzvám v evropském právu společností.

Vyhotovování euro-konformních smluv o pověření a výkonu statutárního orgánu společnosti.

Při vyhotovování je brán zřetel na nové trendy v právu obchodních společností (Business judgement rule) a též na stávající judikaturu německého Spolkového soudního dvora v této oblasti.

Právní analýzy a rozbory...

stávajících, platně uzavřených smluv dle českého práva z hlediska jejich souladu s evropským právem. V případě jejich rozporu s evropským právem možnost vypracování nových, euro-konformních smluv.

I v oblasti obchodního práva (je-li druhou smluvní stranou spotřebitel), je vždy nutno respektovat evropské právo na ochranu spotřebitele, především pak evropskou směrnici č. 93/13/EHS z 5.4.1993 – o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Z poznatků, které byly získány při zastupování v civilním soudním řízení, je možno učinit závěr o neplatnosti (byť i částečné) mnoha smluv o úvěru, leasingových smluv apod. Lze říci, že především v oblasti bankovního, pojišťovacího, finančního sektoru se s ohledem na předpokládanou – presumovanou serioznost poskytovaných služeb nelze do budoucna obejít bez důkladné euro-revize stávajícího smluvního portfolia.

Průběžné právní poradenství...

a upozorňování klientů na měnící se požadavky soutěžního práva EU. Přezkoumávání a vyhodnocování smluvních vztahů z pohledu článku 81. SES (zakázané dohody), článku 82. SES (zneužívání dominantního postavení) a Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.

Specializace a zaměření v oblasti národního – českého práva

správní soudnictví ve vazbě na daňové právo, bohaté zkušenosti z aktivního zastupování před správními soudy a před Nejvyšším správním soudem

 • rozhodčí řízení, zastupování v civilním soudním řízení
 • autorské právo a vymáhání práv z průmyslového a duševního vlastnictví
 • právo akciových společností
  • poskytování právních služeb při realizaci fúzí (včetně budoucích nadnárodních fúzí)
  • vypracování euro-konformního statusového portfolia s ohledem na měnící se požadavky evropského práva
   organizování valných hromad
  • zastupování akcionářů na valných hromadách
  • vyhotovování akcionářských dohod
  • vyhotovování smluv o převodu podniku a jeho části (§ 67a Obchod. zák.)
  • právní dohled a poradenství při nabývání vlastních akcií, finanční asistencí a transakcemi mezi akciovou společností a osobami jí blízkými (§ 196a obchod. zák.)
 • vyhotovování smluv o převodu nemovitostí

Možnosti nabývání českých nemovitostí do vlastnictví občanů EU, občanů Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a občanů USA.

Všechny výše uvedené kategorie občanů mohou nabývat české nemovitosti do svého vlastnictví, aniž by k tomuto účelu (koupě nemovitostí) nezbytně museli zakládat obchodní společnosti tak, jak bylo činěno dříve. Na tomto místě je uveden taxativní, vyčerpávající rozbor typů a druhů nemovitostí, které mohou výše uvedené osoby do svého vlastnictví nabývat. Jde o:

 • byty,
 • rodinné domy,
 • stavby pro individuální rekreaci,
 • pozemky zastavěné nebo územním rozhodnutím určené k zastavěné,
 • rodinný dům se zahradou (i když je zahrada součástí zemědělského půdního fondu - ZPF). V daném případě musí v rámci jedné kupní smlouvy dojít ke koupi rodinného domu s zahradou, není možno kupovat zvlášť rodinný dům jednou smlouvou a zvlášť zahradu (ZPF) druhou smlouvou.

Podmínky nutné k k uzavření smlouvy o převodu nemovitosti jsou:

 • je nutno si vyřídit průkaz o povolení k přechodnému pobytu - občané EU
 • je nutno vyřídit tzv. vízum nad 90 dnů - občané Norska, Islandu, Lichtenštejnska, USA
 • v návrhu na vklad musí uvádět pouze datum narození, nikoliv rodné číslo, které některé osoby nemají, ale je možno ho vyřídit před vkladem či po vkladu
 • pokud kupujícími jsou manželé, nesmí se uvádět ve smlouvě a návrhu na vklad, že nemovitosti jsou kupovány do českého společného jmění manželů (SJM) neboť se použije buď německá obdoba SJM dle BGB (so genannte Gűtergemeinschaft, § 1415 - § 1418 BGB) či rakouská obdoba SJM dle ABGB
 • k návrhu na vklad musí být přiloženo potvrzení české cizinecké policie, že kupující jsou nositeli průkazu o povolení k přechodnému pobytu, případně je nutno originál průkazu Katastrálnímu úřadu osobně, či v zastoupení předložit.

Co se týče nemovitostí, spadajících do zemědělského půdního fondu + lesy, zde je podmínka nabývání prozatím významně tvrdší a přísnější. Nabývat mohou pouze občané EU,kteří jsou soukromě hospodařícími zemědělci dle českých právních předpisů a současně mají trvalý pobyt na území ČR delší jak 3 roky.