Jiří Švihla (JUDr.), advokát, zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 668.

Jiří Švihla zahájil svou advokátní praxi současně s znovuobnovením samostatné, svobodné a nezávislé české advokacie a to již dne 1.7.1990. Od této doby působí Jiří Švihla na trhu právních služeb jako samostatný advokát. Advokátní praxe je realizována nepřetržitě, bez ztráty kontinuity. Při poskytování právních služeb je kladen důraz na kvalitu, vysokou odbornost a profesionalitu poskytovaných služeb. Co je však nejdůležitější, je klient sám, prosazování jeho oprávněných zájmů a práv. Z tohoto důvodu je vždy preferován individuální přístup ke každé klientské kauze, naprostá loajalita, průběžná a pravidelná informovanost klienta o jeho případu...

Jiří Švihla je absolventem Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1983-1987). Od roku 1988 do 13. června 1990 činný jako advokátní koncipient v advokátní poradně v Českých Budějovicích. Již od samého počátku výkonu samostatné advokacie je Jiřím Švihlou poskytováno právní poradenství zahraničním klientům, především klientům z Rakouska a Německa. Díky samostudiu, aplikaci nabytých informací a existenci bohaté knihovny zahraniční právní literatury je dán základní přehled o právních řádech Německa, Rakouska a Lichtenštejnska.

V současné době je praxe Jiřího Švihly v regionu Jižní Čechy ojedinělá svou úzkou specializací na evropské, německé a rakouské právo. Jakkoliv se to může zdát neuvěřitelné, téměř každý případ má evropský rozměr, jen ho umět najít a prosadit, je-li to ku prospěchu klienta.

Jazykové znalosti

 • Německý jazyk a ruský jazyk
 • Od začátku advokátní praxe až do současné doby aktivní používání německého jazyka (slovem i písmem) při jednání s německými a rakouskými klienty, bez nutnosti zajištění tlumočnických služeb. Pravidelná a samostatná práce s německými právnickými texty a odbornou německou právní literaturou
 • Září 2004 až červen 2005 Kurs: Deutsch fűr Juristen, Goethe Institut Prag. Obsahem a náplní tohoto ročního kurzu bylo detailní seznámení se s německou právní terminologií. Tento kurz byl na úrovni - Oberstufe
 • Aktivní znalost ruského jazyka slovem i písmem.

Přednášková činnost

 • První německo-rakousko-český seminář k civilnímu právu v Linci (květen 2005) přednáška na téma: Základní rysy práva, zabývajícího se náhradami škod při poškození zdraví podle českého práva
 • Přednášková činnost na Vysoké škole Evropských a regionálních studií o.p.s., České Budějovice, Jihočeské universitě, ekonomická fakulta – učební předmět Uplatňování evropského práva
 • Pravidelná přednášková činnost (počínaje prosincem 2005) na gremiálních poradách Krajského soudu v Českých Budějovicích – téma Aktuální vývoj evropského práva
 • Dne 4.11.2006 přednáška na téma Přeshraniční vymáhání pohledávek v rámci česko-německo advokátního fóra, konaného v Českém Krumlově

Činnost v orgánech České advokátní komory

 • Dne 7.3.2006 jmenování zástupcem regionálního představitele pro oblast působnosti Jihočeského regionu

Účast na seminářích v České republice a v zahraničí

 • Právo v Evropské unii – Základní právní akty a procesní instituty, 6.5.2004 – přednášející Uher
 • Právo v Evropské unii – Základní svobody vnitřního trhu v judikatuře, 8.6.2004 – přednášející Uher
 • Euronovela živnostenského zákona, 24.6.2004 – přednášející Babšická
 • Lhůty v obchodních vztazích, 19.10.2004 – přednášející Plíva
 • Správní soudnictví, 21.10.2004 – přednášející Mazanec
 • Nová právní úprava cenných papírů a kapitálového trhu, 4.-7.11.2004 – přednášející Dědič, Čech
 • Evropské smluvní právo, 10.11.2004 – přednášející Dědič, Čech
 • Novela obchodního zákoníku, 12.11.2004 – přednášející Dědič
 • Evropská (akciová) společnost, 15.2.2005 – přednášející Dědič, Čech
 • Řízení a správa (Corporate Governance) akciové společnosti, 23.3.2005 – přednášející Dědič, Čech
 • Doktrína udržení základního kapitálu akciové společnosti v českém a komunitární právu, 13.4.2005 – přednášející Dědič, Čech
 • Účast na Prvním německo-rakousko-českém semináři k civilnímu právu v Linci, též jako přednášející, 28.4.2005
 • Nové trendy, otázky a výzvy v právní úpravě společností, 24.5.2005 – přednášející Dědič, Čech
 • Účast na XV. Karlovarských právnických dnech, 9.-11.6.2005
 • Evropská (akciová) společnost, 28.11.2005 – přednášející Dědič, Čech
 • Využívání komunitárního práva před českými orgány a soudy, 8.12.2005 – přednášející Bobek
 • Ochrana hospodářské soutěže, 23.2.2006 – přednášející Raus, Neruda
 • Aktuální otázky přeměn obchodních společností z hlediska právního, daňového a účetního, 16.5.2006 – přednášející Dědič, Skálová
 • Řízení před Soudem prvního stupně ES z pohledu advokáta, 25.5.2006 – přednášející Pelikánová, Převrátil
 • Vymáhání komunitárního práva na evropské úrovni, 26.5.2006, přednášející Petrlík, Komárek
 • Vymáhání komunitárního práva na vnitrostátní úrovni, 29.6.2006 – přednášející Komárek, Passer
 • Novela autorského zákona 4.10.2006 – přednášející Holcová
 • Exekuce v komunitárním právu 5.10.2006 – přednášející Kasíková
 • Rozhodování sporů o náhradu škody 5.3.2007 – přednášející Bureš, Škárová
 • Valná hromada a.s. a s.r.o. 21.3.2007 – přednášející Čech, Dědič
 • Vybrané otázky z úpravy akciové společnosti ve světle reformy evropského práva 26.3.2007 – Čech, Dědič

Virtuální prohlídka SPG Czech s.r.o.